Algemenevoorwaarden:DailySpin

Hier vind je de algemene voorwaarden geldend voor de wedstrijd de 'Daily Spin'.

1.  Organisator

De wedstrijd ‘De Daily Spin’ wordt georganiseerd door TOPradio nv, hierna genoemd TOPradio. De voorwaarden hebben betrekking op de wedstrijd ‘De Daily Spin’ en zijn gedurende de wedstrijdperiode te vinden op de website van TOPradio (en in de TOPradio BE-app). Deze wedstrijdvoorwaarden zijn aanvullend op het algemene wedstrijdreglement van TOPradio. Zie: https://www.topradio.be/wedstrijdreglement

2. Periode

De inschrijvingsperiode start op maandag 17 april 2023 om 8u00 en loopt elke dag tot en met vrijdag 28 april om 16u (hierna “Wedstrijdperiode”). Inschrijven is enkel mogelijk binnen de vermelde wedstrijdperiode.

3. Deelname

De wedstrijd staat open voor iedereen die bij de start van de wedstrijd (zie punt 2) minstens 21 jaar is en woonachtig is in België. Uitgesloten van deelname zijn personeelsleden en medewerkers van TOPradio en Napoleon Games en met haar gelieerde vennootschappen en hun gezinsleden en/of familieleden tot de derde graad; elke persoon die direct of indirecte aan de organisatie van de wedstrijd ‘De Daily Spin’ verbonden is.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn of haar voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op TOPradio (op de radio), de website en sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, TikTok, …) van TOPradio en in de TOPradio BE-app na deelname op de radio. 

Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft TOPradio het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 

In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft TOPradio het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen. 

Deelname aan de wedstrijd ‘De Daily Spin’ is gratis. 

TOPradio is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname. 

TOPradio kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door TOPradio voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

TOPradio is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de TOPradio BE-app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

TOPradio kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor druk-, spel-, zet- of andere fouten. Deze fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Deelname aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de TOPradio.

Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die TOPradio zou kunnen nemen, om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 17 april 2023 kan je je inschrijven om mee te spelen met de wedstrijd ‘De Daily Spin’.

4.1.  Het aanmelden/inschrijven om mee te spelen

Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via www.TOPradio.be en/of de TOPradio BE-app (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijdperiode. Aanmelden/inschrijven is gratis en kan door alle verplichte velden (inclusief kennis- en schiftingsvraag) van het formulier op TOPradio.be en/of in de TOPradio BE-app geldig in te vullen in het nieuwsartikel (zie ‘homepage’ en ‘topics’) verwijzend naar de actie ‘De Daily Spin’.

Vanaf dat moment maak je kans om vanaf maandag 24 april gebeld te worden door TOPradio.

4.2. De wedstrijd  

De wedstrijd wordt tijdens de wedstrijdperiode van maandag tot en met vrijdag 2 keer per dag gespeeld. Met name tussen 6u en 10u en tussen 16u en 19u. In de TOPradio-studio staat een prijzenrad waarop de te winnen prijzen staan vermeld. Tijdens het spelmoment draait de presentator aan het prijzenrad. De deelnemer wint de prijs aangeduid met ‘WIN’ wanneer het rad tot stilstand is gekomen. Indien het prijzenrad niet op ‘GAME OVER’ terecht komt heeft de deelnemer het recht en de mogelijkheid om de gewonnen prijs in te ruilen voor een andere prijs. In dat geval draait de presentator een tweede (en laatste) keer aan het prijzenrad. Op die manier komt de prijs aangeduid met ‘WIN’ bij de eerste draai aan het rad te vervallen en wint de deelnemer de prijs aangeduid met ‘WIN’ na de tweede draaibeurt. Indien het prijzenrad bij de tweede draaibeurt op ‘GAME OVER’ terecht komt komen alle prijzen te vervallen en heeft de deelnemer geen recht op een prijs.

4.3. Selectie van de deelnemers

Uit alle deelnemers die zich hebben aangemeld wordt aan de hand van de kennis- en de schiftingsvraag een kandidaat geselecteerd. Enkel deelnemers die een juist antwoord op de kennisvraag hebben gegeven komen in aanmerking voor deelname. Enkel deelnemers die als eerste de kennisvraag juist hebben beantwoord en de schiftingsvraag het dichtst weten te benaderen komen in aanmerking voor deelname. De deelnemer wordt gebeld om in de uitzending te komen waarop de presentator live aan het prijzenrad draait (zie 4.3. De Wedstrijd). Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun beurt om ‘De Daily Spin’ te spelen op de radio.

5. De prijs 

Het prijzenrad bevat volgende prijzen: een iPhone 13, een shoppingsbudget van 50 euro (op te nemen bij Wijnegem Shop, Eat, Enjoy OF Maasmechelen Village OF Waasland Shopping), een shoppingsbudget van 200 euro (op te nemen bij Wijnegem Shop, Eat, Enjoy OF Maasmechelen Village OF Waasland Shopping), een geldbedrag (cash) van 20 euro, een geldbedrag (cash) van 100 euro.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of in het geval van de iPhone 13 of de shoppingsbudgetten (zie 5.1) ingeruild worden om in een ander (contant) geldbedrag worden uitgekeerd. 

TOPradio kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

De prijzen worden afgehaald in een speelhal van Napoleon Games. De gewonnen prijs is enkel te verkrijgen op vertoon van een geldig identiteitsdocument en op vertoon van een door TOPradio digitaal gestuurde unieke voucher waarop de prijs en de naam van de winnaar duidelijk worden vermeld. Het afhalen van de prijs in een speelhal van Napoleon Games houdt in geen enkel geval een speel- of aankoopverplichting in.

6. Privacy en andere bepalingen 

Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Napoleon en gebruikt worden zoals bepaald in de Privacy verklaring van Napoleon, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart. De Privacy verklaring van Napoleon kan je hier raadplegen: https://www.napoleongames.be/nl/privacy-policy

Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement (alle bovenstaande bepalingen, alsook het algemene wedstrijdreglement van TOPradio).

Gent - 13 april 2023

TOPradio
LIVE
Je luistert nu naar TOPradio