Disclaimer

TOPradio betracht de grootste zorg en aandacht aan het omgaan met data, het tonen van content en het toegang geven tot haar websites, app en andere producten.

Het is mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd niet altijd 100% volledig, juist of actueel is. Content op radio, onze websites en app kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf.

Aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik van onze (digitale) producten of diensten is op eigen initiatief en vrijwillig waarbij TOPradio alle aansprakelijkheid uitsluit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Rechten;  ondanks alle zorgvuldigheid kan het zijn dat er content met rechten van derden op TOPradio terecht  komt. Dit kan middels het aanleveren door derden of anders. Mocht het zo zijn dat je content aantreft waar jij aantoonbaar de rechten hebt, stuur ons dan een verwijderingsverzoek via info@topradio.be. TOPradio zal binnen redelijke termijn reageren op dit verzoek. Een verwijderingsverzoek komt sneller in behandeling als er informatie of bewijs wordt meegezonden waaruit de rechthebbende blijkt. 

Privacy rechten; in de GDPR zijn ook rechten van EU-burgers opgenomen. TOPradio betracht de grootst mogelijke zorg ten aanzien van deze rechten. Zo is het burgers toegestaan een aantal rechten uit te oefenen zoals bijvoorbeeld het Verzoek tot verwiidering, uitschrijving of correctie verzoek. Wil je zo'n recht uitoefen stuur dan een mail met duidelijke opgave van welk recht en reden je dit wenst uit te voeren aan info@topradio.be TOPradio zal binnen de wettelijk gestelde termijn hierop reageren. 

Opgemaakt te Gent, 23 augustus 2021. 

TOPradio
LIVE
Je luistert nu naar TOPradio